Disclaimer

DISCLAIMER
Ondanks de constante zorg en aandacht die Gezonde Spanning Coaching besteedt aan de samenstelling van content op de site is het mogelijk dat de informatie die op de Gezonde Spanning Coaching website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Gezonde Spanning Coaching sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Gezonde Spanning Coaching site, de social media platforms, trainingen of informatie, beweringen en meningen die verkregen zijn – of die het gevolg zijn van – uitingen in voorgenoemde media.
Gezonde Spanning Coaching zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de website zo groot mogelijk te doen zijn, alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Gezonde Spanning Coaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Gezonde Spanning Coaching site te kunnen raadplegen.

AUTEURSRECHT
Een bezoeker/ster van de Gezonde Spanning Coaching site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de Gezonde Spanning Coaching site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Gezonde Spanning Coaching (ook niet via een eigen netwerk).